Hotline: 0912 865 242
Tìm kiếm

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện

Đối với quán dưới <50m2 thì thời gian thực hiện là: 10-15 ngày

Đối với quán >50m2<100m2 thì thời gian thực hiện là 15-20 ngày.

Quán trên 100m2 thì thời gian thực hiện là 20-25 ngày